Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Valgplakater

Inden du hænger valgplakater op, kan det være en god ide først at læse om reglerne for, hvor og hvordan plakaterne må hænge.

Se illustration af regler for ophængning af valgplakater (pdf)

Folketinget har den 7. april 2011 vedtaget en ændring af lov om offentlig veje og lov om private fællesvej, der indeholder regler for ophængning af valgplakater på vejareal. Efter indførsel af loven skal du ikke længere søge om lov til ophængningen, men det skal ske efter en række retningslinjer, som skal følges.

Loven definerer en valgplakat som en ”valgagitatorisk meddelelse” på en vejrbestandig plade. Valgplakater må opsættes i forbindelse med folketingsvalg, kommunale og regionale valg samt valg til Europa-Parlamentet, folkeafstemninger og andre valg, der afholdes på offentligretligt grundlag (f.eks. menighedsrådsvalg).

Alle valgplakater skal forsynes med navn, adresse og telefonnummer på den person, der står for ophængningen (fysisk eller juridisk). Oplysningerne skal være læselige i hele ophængningsperioden. Oplysninger om en juridisk person (partiorganisation eller lignende) skal altid suppleres med oplysninger om navn, adresse og telefonnummer på en fysisk person, der repræsenterer den pågældende partiorganisation eller lignende.

Ansvaret for bestemmelsernes overholdelse og for fjernelse af plakaterne påhviler den fysiske eller juridiske person, som har iværksat ophængningen, ligesom vedkommende har det fulde ansvar for eventuelle skader i forbindelse med ophængningen, både over for masteejerne og tredje mand.

Politiet, Vejbestyreren eller Norddjurs Kommune kan altid straks fjerne valgplakater, hvis det skønnes nødvendigt af færdselssikkerhedsmæssige grunde.

Hvornår må plakaterne hænges op?

Valgplakater må hænges op fra døgnets begyndelse den 4. lørdag før valgdagen.

Plakaterne og de midler, der er brugt til at hænge dem op med, skal være fjernet igen senest ved døgnets afslutning 8 dage efter valgdagen.

Plakater, som ikke er fjernet inden for fristen, eller som er opsat i strid med loven, vil blive fjernet af kommunen eller politiet for ophængerens regning.

Vejbestyreren/kommunen vil dog tage kontakt til ophængeren/kontaktpersonen inden nedtagelsen og give vedkommende 24 timer til selv at tage valgplakaten ned.

Hvis der ikke står på plakaten, hvem der har hængt den op, kan udgifterne til at fjerne plakaten pålægges den person, der agiteres for på valgplakaten.

Hvor store må plakaterne være?

Plakater må som udgangspunkt højest være 0,8 m2 (maks. 120 cm i højden og 60 cm i bredden).

Ønsker du at hænge større plakater, bannere, skærme med levende tekst og billeder med videre op, skal du søge om tilladelse hos Norddjurs Kommune, Teknik og Drift.

Hvor må plakaterne hænge?

Valgplakater må hænges op på

 • master til vejbelysning og elforsyning

 • offentlige veje

 • vejtræer

 • hegn

 • indretninger, der er fæstnet til jorden.

Plakaterne må ikke dække for autoriseret afmærkning som for eksempel færdselstavler og vejvisningstavler.

Plakaterne må heller ikke forhindre oversigtsforholdene eller på anden måde nedsætte eller udgøre fare for trafiksikkerheden.

Plakaterne må ikke ophænges så de kan medføre skader på eller forårsage ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.

Det er derfor ikke tilladt at sømme, nagle, eller skrue valgplakater op i træerne, ligesom der heller ikke må saves eller beskæres for at hænge valgplakater op.

Sker der skade på et træ, master el. lign. har den ansvarlige for opsætningen pligt til at melde skaden til Norddjurs Kommune. Der vil blive opkrævet erstatning for skaden.

Valgplakater må ikke hænges op

 • på motorveje, motortrafikveje og på disse vejes rampeanlæg

 • i midterrabatter på veje, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t.  

 • i midterrabatter, hvor hastigheden midlertidigt er nedsat til 60 km/t. eller derunder

 • på færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr

 • på højspændingsmaster, transformatorstationer, kabelskabe og lignende

 • nærmere end 0,5 meter fra kørebanekanten eller 0,3 meter fra cykelstikanten målt fra nærmeste kant af valgplakaten

 • lavere end 2,3 meter direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten

 • højere end 1,5 meter under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten.

Du kan finde yderligere oplysninger i lov nr. 379 af 2. maj 2011 eller ved at kontakte Vejdirektoratet, Juridisk enhed på tlf. nr. 72 44 33 33 eller ved henvendelse til Norddjurs Kommune, Vej og Ejendom, Henriette Fløjborg på tlf.nr. 89 59 28 02.